Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Valvex S.A. - www.valvex.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Serwis internetowy prowadzi Valvex.
 2. Serwis jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientowi m.in. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi firmy i marki Valvex, produkowanych pod tą marką Towarów, danych zewnętrznych autoryzowanych dystrybutorów, w tym punktów dystrybucji Towarów, zapoznanie się z publikacjami branżowymi (w ramach bloga ValvexShare), a także składanie reklamacji dotyczących Towarów i kontakt z Valvex na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niektóre funkcjonalności Serwisu dostępne są za pośrednictwem Konta wyłącznie dla zalogowanych Klientów-Przedsiębiorców (w ramach strefy B2B), w tym m.in. dostęp do cenników Towarów, składanie za pośrednictwem Serwisu Zamówień u zewnętrznych autoryzowanych dystrybutorów Towarów, pobieranie i zapisywanie Materiałów Licencjonowanych Valvex z Brand Bank (znaki towarowe) i Media Bank (materiały marketingowe), generowanie, pobieranie i zapisywanie przez Klienta-Przedsiębiorcę dokumentów ofertowych, tworzenie baz danych kontrahentów Klienta-Przedsiębiorcy i inne.
 4. W celach określonych w ust. 2 i 3 powyżej, Valvex udostępnia Klientowi lub Klientowi-Przedsiębiorcy odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.), w myśl którego Valvex określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Klientów z Serwisu.
 6. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) lub nie za ofertę złożoną w postaci elektronicznej (art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego), lecz za informacje handlowe.
 8. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią publicznych zapewnień Valvex.

II. DEFINICJE.

 1. Brand Bank: zasób elektroniczny Materiałów Licencjonowanych mających za przedmiot znaki towarowe udostępniane w ramach Konta Klientom-Przedsiębiorcom na licencji określonej Regulaminem;
 2. Hasło: ciąg znaków umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację w ramach danego Konta Klienta w Serwisie;
 3. Klient: osoba korzystająca z Usług w ramach Serwisu;
 4. Klient-Przedsiębiorca: każdy Klient będący równocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, prowadzącym działalność o charakterze zawodowym w zakresie obrotu Towarami dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą;
 5. Kodeks cywilny: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 6. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta – Przedsiębiorcy, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta-Przedsiębiorcy, w tym dokonywanych przez niego Zamówień, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może korzystać z Usług określonych w pkt IV ust. 2.2 Regulaminu;
 7. Koszyk zakupowy: lista Towarów wybranych przez Klienta w Serwisie, bez możliwości dokonania zakupu przez Klienta, z możliwością złożenia Zamówienia wyłącznie przez Klienta-Przedsiębiorcę w ramach Konta po zalogowaniu;
 8. Login: identyfikator, podany w trakcie rejestracji, który umożliwia w połączeniu z Hasłem autoryzację w ramach danego Konta w Serwisie;
 9. Materiał: wszelkie zamieszczone w Serwisie przez Valvex materiały i informacje, w tym stanowiące utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub znaki towarowe w znaki towarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.), objęte ochroną prawną;
 10. Materiał Licencjonowany: zamieszczone przez Valvex Materiały w zasobach elektronicznych Media Bank (materiały marketingowe) oraz Brand Bank (znaki towarowe) i udostępnione przez Valvex Klientowi-Przedsiębiorcy na mocy Regulaminu;
 11. Materiał Własny Klienta: wszelkie zamieszczone w Serwisie przez Klienta materiały i informacje (np. komentarze, wpisy, zdjęcia), w tym stanowiące utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub znaki towarowe w znaki towarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.), w szczególności: utwory słowne, słowno-graficzne, graficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), w tym zawierające wizerunek osób lub inne dobra niematerialne osób trzecich, znaki towarowe;
 12. Media Bank: zasób elektroniczny Materiałów Licencjonowanych mający za przedmiot materiały marketingowe udostępniane w ramach Konta Klientom-Przedsiębiorcom na licencji określonej Regulaminem;
 13. Polityka Prywatności: zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, stanowiący integralną część Regulaminu dostępną w Serwisie.
 14. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
 15. Serwis: serwis internetowy prowadzony przez Valvex pod adresem www.valvex.com, z wykorzystaniem którego Valvex świadczy usługi wymienione w Regulaminie;
 16. Towar: rzecz ruchoma produkowana przez Valvex dla celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w szeroko rozumianej branży armatury sanitarnej;
 17. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: umowa zawierana pomiędzy Klientem a Valvex, dotycząca wykonania usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
 18. Usługa: usługa świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość); szczegółowe zestawienie Usług zawiera  pkt IV ust. 2 Regulaminu;
 19. Valvex: Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026818, NIP: 7350024499, REGON: 490399956, o numerze BDO: 000006543, o kapitale zakładowym: 2 099 700,00, wpłaconym w całości.
 20. Zamówienie: zestawienie zawierającewyspecyfikowane Towary, ich ilość oraz inne warunki handlowe wymagane formularzem zamówienia, kierowane za pośrednictwem Serwisu jako zapytanie ofertowe Klienta-Przedsiębiorcy do zewnętrznych autoryzowanych dystrybutorów Towarów znajdujących się w bazie Valvex. Valvex nie odpowiada za działania lub zaniechania zewnętrznych dystrybutorów Towarów, w tym te związane z polityką prowadzenia zasobów magazynowych lub warunków sprzedaży Towarów. Valvex nie jest stroną umowy sprzedaży.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Valvex dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Valvex nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Serwisu.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest co najmniej:
 3. czynny dostęp do Internetu;
 4. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, wraz z aktualnym systemem operacyjnym;
 5. dostęp do jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome (wersja 79 i nowsze), Google Chrome Mobile (wersja 79 i nowsze), Mozilla Firefox (wersja 79 i nowsze), Safari (wersja 12 i nowsze), Opera (wersja 71 i nowsze) lub Microsoft Edge;
 6. Dostępność określonych Usług w ramach Serwisu oraz wgląd do niego uzależnione są od modelu urządzenia. Treści niedostępne dla danego modelu mogą nie być wyświetlane. Jeżeli Klient posługuje się przeglądarką internetową, która uniemożliwia rozpoznanie modelu urządzenia, dostępność niektórych funkcji Serwisu w wersji mobilnej oraz wgląd do niego mogą być ograniczone.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Administratorem serwisu jest Valvex.
 2. Valvex świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące Usługi:
  2.1. dla wszystkich Klientów:
  a) wyświetlanie zawartości Serwisu;
  b) przekierowywanie przy wykorzystaniu hiperłączy do:
  – podstron Serwisu; – innych stron internetowych niż Serwis, których administratorem jest Valvex lub podmioty z nim współpracujące; – stron internetowych portali społecznościowych – tj. Facebook, Instagram, YouTube – na których Valvex ma swoje konta typu fanpage;
  c) wyszukiwanie Towarów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki;
  d) wyrażanie opinii i ocen poprzez ankiety;
  e) sugerowanie Towarów w ramach funkcjonalności „Produkty z tej samej serii”;
  f) wyszukiwanie adresu autoryzowanych punktów dystrybucji Towarów (po wpisaniu adresu);
  g) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, w tym w ramach funkcjonalności „Newsletter” (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta);
  h) kontaktowanie się z Valvex w ramach funkcjonalności „Formularz Kontaktowy”;
  i) kontaktowanie się w Valvex w ramach funkcjonalności „Czat”;
  j) pobieranie i zapisywanie udostępnionych treści;
  k) zgłaszanie reklamacji dot. Towarów;
  l) kalkulator zużycia wody;
  m) formularz aplikacyjny online dla Klientów zainteresowanych pracą w Valvex;
  n) tworzenie listy Towarów w ramach funkcjonalności „Koszyk zakupowy”;
  o) zgłaszanie udziału w szkoleniu.
  2.2. wyłącznie dla Klientów-Przedsiębiorców:
  a) rejestracja i logowanie do Konta;
  b) założenie i prowadzenie Konta;
  c) reset Hasła do Konta;
  d) przypomnienie Hasła do Konta;
  e) złożenie Zamówienia;
  f) pobieranie i zapisywanie Materiałów Licencjonowanych;
  g) generowanie, pobieranie i zapisywanie spersonalizowanych ofert;
  h) tworzenie i modyfikowanie baz danych kontrahentów;
  i) wprowadzanie, modyfikowanie, usuwanie danych powiązanych z Kontem.
 3. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
 4. Valvex zastrzega sobie prawo do:
  a) modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności, w tym decydowania o zawartości Serwisu,
  b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w ust. 3 powyżej. Valvex informuje Klientów o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat;
  c) okresowych przerw technicznych lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Serwisu, których powodem jest siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Valvex).
 5. Świadczone na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 6. Poszczególne Usługi udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.
 7. Klient może kontaktować się w sprawach związanych ze świadczonymi w Serwisie Usługami poprzez Formularz Kontaktowy.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Valvex Usługi udostępnionej w Serwisie:
  a) w przypadku Usług innych niż określone pod lit. b i c poniżej, w tym Usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem i skorzystania z niej przez Klienta, w tym wejścia na stronę internetową Serwisu,
  b) w przypadku Usług na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia lub wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza itp.
  c) w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po prawidłowym zarejestrowaniu i zalogowaniu Klienta-Przedsiębiorcy w Serwisie.
 9. Świadczenie Usług przez Valvex w Serwisie ma charakter bezterminowy.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  a) zaprzestania przez Klienta korzystania z Usług, w tym opuszczenia przez Klienta Serwisu (w przypadku Usług innych niż określone pod lit. b i c poniżej), lub
  b) skutecznej rezygnacji z danej Usługi przez Klienta (w przypadku Usług na wyraźne życzenie Klienta), lub
  c) dezaktywacji (usunięcia) Konta Klienta-Przedsiębiorcy (w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta).
 11. Klient, który chce wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie (pkt 10 lit. b i c powyżej), musi poinformować o swojej decyzji Valvex w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail: marketing@valvex.com lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Valvex może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 12. Valvex może rozwiązać Umowę o świadczenie usług poprzez usunięcie Konta w Serwisie w trybie natychmiastowym jeżeli – pomimo uprzedniego ostrzeżenia – Klient kontynuuje korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub ponownie dopuszcza się podobnego naruszenia wspomnianych regulaminów lub zakończył współpracę handlową z Valvex. W takim przypadku Klient nie może ponownie założyć Konta, o ile Valvex nie wyrazi na to zgody.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Podczas korzystania z Serwisu, każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystając z Serwisu, Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Valvex, a także niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  b) umieszczania Materiałów Własnych Klienta niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Valvex niezwłocznie usunie takie Materiały,
  c) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych itd.),
  e) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
  f) korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Zabrania się udostępniania przez Klientów osobom trzecim Konta w Serwisie lub Hasła.
 4. Klient powinien powiadomić niezwłocznie Valvex o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Valvex ma prawo wglądu we wszystkie publikowane Materiały, prawo do ich usuwania czy odmówienia ich publikacji w szczególności z następujących przyczyn:
  a) naruszenie zasad bezpieczeństwa Serwisu,
  b) dopuszczenie się bezprawnego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
  c) zamieszczanie Materiałów Własnych Klienta niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  d) zamieszanie Materiałów Własnych Klienta, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,
  e) naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,
  f) działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Klientów Serwisu, Valvex,
  g) publikacja Materiałów Własnych Klienta niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub nieaktualnych,
  h) powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Klienta do Materiałów Własnych Klienta.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, innych ważnych przyczyn niezależnych od Valvex lub w przypadku stwierdzenia przez Valvex naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności poprzez publikację Materiałów Własnych Klienta, Valvex ma prawo wezwać Klienta do zaniechania takich działań pod groźbą usunięcia Konta. Valvex może tez usunąć określone Materiały Własne Klienta. W razie ponownego naruszenia Konto Klienta zostanie usunięte, o czym zostanie on poinformowany na adres e-mail Klienta podany do rejestracji Konta w Serwisie lub później zaktualizowany w ramach Konta. Klient, którego Materiały zostały usunięte z uwagi na naruszenie zasad korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej publikacji Materiałów bez uprzedniej zgody Valvex.
 7. Każdy z Klientów przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia lub inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Klienta mogą być wykorzystywane przez Valvex, w tym w celu wykonania zawartej z Valvex Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich Materiałów przez Valvex uprawniającej:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony pod lit. b powyżej – do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Poprzez umieszczenie Materiałów Własnych Klienta w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Valvex prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.
 9. Klient zamieszczający w Serwisie Materiały Własne Klienta, w tym zdjęcia przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar (wielkość pliku) może być zmieniony celem dostosowania do wymagań Serwisu.
 10. Klient-Przedsiębiorca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw autorskich do Materiałów Własnych Klienta, zwolni Valvex od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przesądowych i ewentualnego postępowania sądowego.
 11. Materiały, w tym Materiały Licencjonowane Valvex, wliczając w to elementy grafiki, układ i kompozycję tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe dostępne na stronach oraz podstronach Serwisu, stanowią przedmiot praw Valvex. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Valvex lub Klientów. Szczegółowe uregulowana Regulaminu w zakresie udzielonych licencji na korzystanie z Materiałów Licencjonowanych Valvex zamieszczono w rozdziale VII Regulaminu.

VI. KONTA W SERWISIE.

 1. W ramach Serwisu Klient-Przedsiębiorca może aplikować do Valvex o założenie dwóch Kont umożliwiających dostęp do: (i) strefy B2B lub (ii) Media Bank. Klient-Przedsiębiorca aplikując o założenie Konta w Serwisie określa, którego z Kont aplikacja dotyczy, a w przypadku braku oświadczenia w tym przedmiocie przyjmuje się, iż aplikacja obejmuje oba rodzaje Kont jednocześnie. Valvex zastrzega sobie prawo do odmowy założenia któregokolwiek z Kont bez podania przyczyny.
 2. W każdym z przypadków, o których mowa w pkt 1 powyżej, założenie Konta dla Klienta-Przedsiębiorcy wymaga od Klienta-Przedsiębiorcy albo prawidłowego wypełnienia stosownego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie albo przesłania maila z informacją o chęci założenia konta na adres marketing@valvex.com albo bezpośredniego kontaktu z Valvex. W ramach rejestracji Klient-Przedsiębiorca podaje imię, nazwisko (obligatoryjne o ile prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej), firmę, adres firmy i adres e-mail (będący Loginem), a w razie woli skorzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. Po weryfikacji Klienta-Przedsiębiorcy przez Valvex oraz rejestracji Konta, na adres e-mail podany przy jego rejestracji do Klienta-Przedsiębiorcy zostaną wysłane dane dostępowe do Konta (w tym automatycznie wygenerowane Hasło); po aktywacji i akceptacji Regulaminu Klient będzie mógł w pełni korzystać z Konta, przy czym rekomenduje się niezwłoczną modyfikację Hasła.
 3. Założenie każdego z Kont jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z Usług określonych w pkt IV ust. 2.2.
 4. Każdorazowo po zakończeniu korzystania z Serwisu, należy wylogować się z Konta.

VII. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW LICENCJONOWANYCH.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do zamieszczonych na nim przez Valvex Materiałów należą do Valvex, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Valvex wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień poniższych dotyczących udostępnionych przez Valvex Klientowi-Przedsiębiorcy Materiałów Licencjonowanych w ramach Konta w Brand Banku i Media Banku.
 2. Valvex udziela Klientowi-Przedsiębiorcy licencji na korzystanie z Materiałów Licencjonowanych udostępnionych Klientowi-Przedsiębiorcy w ramach Konta w Brand Banku i Media Banku.
 3. Udzielenie licencji w odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych udostępnych w postaci znaków towarowych w Brand Banku następuje na poniżej określonych zasadach:
  a) ma charakter ograniczony i zezwala na korzystanie z Materiałów licencjonowanych wyłącznie w zakresie oznaczania i promowania towarów Valvex w sklepach i punktach sprzedaży Klienta-Przedsiębiorcy, w tym online i w social mediach;
  b) ma charakter niewyłączny;
  c) uprawnia do korzystania ze znaków towarowych Valvex przez Klienta-Przedsiębiorcę bez ograniczeń terytorialnych;
  d) ma charakter nieodpłatny;
  e) nie obejmuje prawa do udzielenia sublicencji;
  f) udzielana jest na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem, że wygasa również wraz z usunięciem lub dezaktywacją Konta lub w zakresie poszczególnych znaków towarowych, wygasa najpóźniej wraz z momentem wygaśnięcia przysługujących Valvex praw ochronnych na poszczególne znaki towarowe);
  g) W przypadku stosowania znaków towarowych Valvex w materiałach marketingowych Klienta-Przedsiębiorcy, Klient-Przedsiębiorca prześle projekt tych materiałów do akceptacji Valvex przed publikacją; wymiana informacji w tym zakresie odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: marketing@valvex.com .
 4. Udzielenie licencji w odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych udostępnych w Media Banku następuje na poniżej określonych zasadach:
  a) obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie (utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie) Materiałów Licencjonowanych na nośnikach i w materiałach reklamowych Klienta, publikowanych w formie elektronicznej (w tym online) oraz drukowanej, również wielkoformatowej, o ile przy danym Materiale Licencjonowanym nie zastrzeżono inaczej;
  b) ma charakter niewyłączny;
  c) uprawnia do korzystania przez Klienta-Przedsiębiorcę z Materiałów Licencjonowanych na terytorium określonym każdorazowo przy danym Materiale Licencjonowanym;
  d) ma charakter nieodpłatny;
  e) obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania utworów osobom trzecim;
  f) nie obejmuje prawa do udzielenia sublicencji;
  g) udzielana jest na czas nieokreślony (z zastrzeżeniem, że wygasa również wraz z usunięciem lub dezaktywacją Konta),
  h) udzielana jest w zakresie oznaczania i promowania produktów Valvex w sklepach i punktach sprzedaży Klienta-Przedsiębiorcy, w tym online i w social mediach.
  i) w przypadku stosowania Materiałów Licencjonowanych w materiałach marketingowych Klienta-Przedsiębiorcy, Klient-Przedsiębiorca prześle projekt tych materiałów do akceptacji Valvex przed ich publikacją wraz z media planem zawierającym estymację zasięgów i odsłon planowanej kampanii z wykorzystaniem Materiałów licencjonowanych objętych Licencją; wymiana informacji w tym zakresie odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: marketing@valvex.com.
 5. Klient-Przedsiębiorca, w ramach swoich obowiązków jako licencjobiorcy Materiałów Licencjonowanych, zobowiązuje się:
  a) nie używać Materiałów Licencjonowanych w sposób, który byłby mylący lub mógłby wprowadzić w błąd, jak również szkodzący pozytywnej reputacji i wizerunkowi Valvex; w związku z tym, gdyby któryś z Materiałów Licencjonowanych miał służyć do oznaczenia towaru Valvex dystrybuowanego przez Klienta-Przedsiębiorcę, zobowiązuje się on do takiego korzystania z Materiału Licencjonowanego, które jest zgodne ze znajdującymi w danej sprawie zastosowanie normami prawa dotyczącymi prawidłowego oznaczenia Towaru lub usługi, ich pochodzenia, producenta, marki, dystrybutora;
  b) nie używać Materiałów Licencjonowanych w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich;
  c) nie używać Materiałów Licencjonowanych w sposób, który mógłby być uznany za naruszenie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.);
  j) nie podejmować żadnych działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek praw do Materiałów Licencjonowanych, w tym ich rejestracji jako znaku towarowego, ani nie współdziałać z osobami trzecimi we wskazanych wyżej działaniach;
  k) korzystać z Materiałów Licencjonowanych w sposób nienaruszający ich integralności, zgodny z zasadami wynikającymi z Umowy oraz instrukcjami publikowanymi przez Valvex w Brand Banku i Media Banku;
  l) nie korzystać z Materiałów Licencjonowanych w sposób sugerujący, że jakiekolwiek treści wizualne zostały stworzone przez użytkownika lub osobę inną niż Valvex lub podmiot wyraźnie oznaczony;
  m) Klient w każdym przypadku korzystania z Materiałów Licencjonowanych we własnych publikacjach lub własnych materiałach marketingowych, bez względu na użytą formę analogową lub cyfrową, ma obowiązek wskazania w publikowanych przez siebie materiałach źródła ich uzyskania, tj. Valvex oraz wskazania, że korzystanie odbywa się na zasadzie udzielonej Licencji (oznaczenie „licencja Valvex SA” w bezpośrednim sąsiedztwie znaków).
 6. Valvex nie udziela Klientowi-Przedsiębiorcy żadnych innych praw w ramach licencji, niż wyraźnie zostało to wskazane powyżej w ust. 3 i 4.
 7. Dokumenty i instrukcje określające poprawne korzystanie z Materiałów Licencjonowanych, a w szczególności ze znaków towarowych i oznaczeń (w tym księgi znaków towarowych, instrukcje zastosowania strategii brandingowych, zasady korzystania z Materiałów Licencjonowanych), udostępnione będą przez Valvex odpowiednio w Brand Banku i Media Banku. Ww. dokumenty i instrukcje stanowią integralną część udzielonej licencji, przy czym ich zmiana może nastąpić poprzez udostępnienie zmienionej treści Klientowi w taki sposób, aby mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. za pośrednictwem Brand Bank lub Media Bank.
 8. Zmiany dokumentów, o których mowa w ust. 7, mogą być dokonywane okresowo przez Valvex, o czym Klient-Przedsiębiorca będzie informowany środkami komunikacji elektronicznej. Klient-Przedsiębiorca zobowiązuje się stosować do najnowszych wersji dokumentów i instrukcji, o których mowa w ust. 7, dostępnych w Brand Banku i Media Banku.
 9. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków Klienta-Przedsiębiorcę lub warunków licencji, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 powyżej, Valvex może naliczyć Klientowi-Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości 5000,00 zł.
 10. Za każdy stwierdzony przypadek korzystania z Materiałów Licencjonowanych po terminie, o którym mowa w ust. 15, Valvex może naliczyć Klientowi-Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości 5000,00 zł za każdy dzień korzystania z Materiałów licencjonowanych w sposób nieuprawniony.
 11. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych jest dopuszczalne.
 12. Valvex przysługuje prawo wypowiedzenia licencji w każdym czasie, i bez podania przyczyny, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 13. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Konta, niniejsza licencja wygasa z tym samym dniem.
 14. Valvex przysługuje prawo wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku:
  a) naruszenia przez Klienta-Przedsiębiorcę jakiegokolwiek z warunków licencji;
  b) dopuszczenia się przez Klienta-Przedsiębiorcę czynu mogącego stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.) lub innego jej naruszenia;
  c) korzystania z Materiałów Licencjonowanych w sposób naruszający interes Valvex;
  d) wyrządzenia Valvex szkody poprzez nienależyte wykonywanie praw lub obowiązków wynikających z licencji;
  e) zaprzestania przez Klienta-Przedsiębiorcę sprzedaży Towarów Valvex.
 15. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia licencji Klient-Przedsiębiorca ma obowiązek natychmiastowego zaprzestania korzystania z Materiałów licencjonowanych i w terminie dwóch dni roboczych usunąć wszystkie Materiały Licencjonowane ze swoich systemów przetwarzania danych, ze wszystkich materiałów drukowanych Klienta (m.in. billboardy, plakaty, ulotki), zarówno opublikowanych jak i nieopublikowanych, a także systemów komunikacji elektronicznej i wykorzystywanych przez siebie stron www.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Klient korzysta z zasobów Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Zamieszczanie przez Klienta w Serwisie Materiałów następuje na własne ryzyko i odpowiedzialność Klienta.
 3. Serwis może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez osoby trzecie. Z zasobów osób trzecich Klient korzysta na własne ryzyko. Valvex nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez hiperłącza.
 4. Valvex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Klienta bądź osoby upoważnionej przez Klienta do działania w jego imieniu.
 5. Valvex ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 6. Valvex nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Valvex ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 7. Valvex nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Valvex odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Valvex lub przyczyn, za które Valvex ponosi odpowiedzialność.
 8. Valvex nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Valvex jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Valvex a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Valvex.

IX. REKLAMACJE.

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marketing@valvex.com. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. .
 2. Valvex zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Valvex udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient złożył reklamację, chyba że Klient zażąda innej dostępnej formy.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI „COOKIES”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz korzystania z plików „cookies” zawarte są odpowiednio w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

XI. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH.

 1. Valvex oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniami określonymi w ust. 2 poniżej, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Valvex nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Valvex informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z Usług. Informacja dotyczy zagrożeń, które Valvex identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania systemów zabezpieczających infrastrukturę Valvex przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  a) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe);
  b) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  c) możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 1. Regulamin udostępniany jest przez Valvex w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Korzystanie przez Klienta oznacza akceptację treści Regulaminu. Klient-Przedsiębiorca jest dodatkowo zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przed uzyskaniem dostępu do Konta, w przeciwnym przypadku korzystanie z Konta nie będzie możliwe.
 3. Valvex zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientom w terminie 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów-Przedsiębiorców zarejestrowanych w Serwisie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Klient-Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmienionego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres Valvex lub usunąć swoje Konto w Serwisie. Valvex z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta-Przedsiębiorcę Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 4. Valvex ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od Valvex, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Klientów do Serwisu lub Usług, na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla Valvex lub Klientów skutków zaistniałych okoliczności.
 5. Nagłówki i odniesienia do poszczególnych jednostek redakcyjnych mają charakter porządkujący i ewentualne omyłki lub nieścisłości w tym względzie nie mają wpływu na ważność Regulaminu.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 7. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2023 r.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco i dostawać najciekawsze promocje, zapisz się do naszego newslettera.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco i dostawać najciekawsze promocje, zapisz się do naszego newslettera.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.